ประชาสัมพันธ์: ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อาคารศุนย์บริการหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น
พัฒนาระบบบริการในเครือข่ายมะเร็งเต้านม (Fast track Ca Breast) ต่อเนื่องปี พ.ศ. 2558 และ 2559
Dec 5, 2016, 2:40:30 PM

ประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเครือข่ายในจังหวัด วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 19 พ.ค. 59 และ 16 มิ.ย. 59 ณ โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น ฝึกปฏิบัติการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งเต้านมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเรื่องของการให้ยาเคมีบำบัด รพ สิรินธร ช่วยเป็นพี่เลี้ยงที่ รพ สิรินธร


ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

โรงพยาบาลขอนแก่นเป็น CA Excellent Center มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่แต่ละปีเพิ่มมากขึ้น ในปี

2555 ,2556 และ 2557 มีจำนวน 256,292 และ 205 คน ตามลำดับ มีอัตราตายในแต่ละปีร้อยละ 9.7, 5.1และ2.3 ตามลำดับ ระยะของโรคที่ พบโดยส่วยใหญ่ ร้อยละ 40 จะเป็นระยะที่ 3 และ4 และมะเร็งเต้านมที่ไม่สามารถระบุระยะได้ ร้อยละ 8.4 ทำให้การรักษามีความยุ่งยากซับซ้อน ใช้เวลานาน และค่าใช้จ่ายทั้งผู้ป่วยและหน่วยบริการสูง ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลขอนแก่นจะมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีเทคโนโลยีทางการรักษาที่สูง แต่การให้บริการแบบตั้งรับตลอดเวลา ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จากการทบทวนระบบริการร่วมกับเครือข่าย พบปัญหาระบบบริการหลายด้าน เช่น เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในโรคมะเร็งเต้านม ศักยภาพการดูแลรักษาไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถสืบค้นผู้ป่วยรายใหม่ที่มีระยะของโรคตั้งแต่แรกๆได้ และไม่มีความเชื่อมโยงในการส่งต่อการรักษา ศูนย์มะเร็งจึงมีการพัฒนาเครือข่ายบริการโรคมะเร็งเต้านม โดยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเครือข่าย เพื่อสืบค้นผู้ป่วยระยะแรกเพิ่มมากขึ้น การได้รับการวินิจฉัยที่รวดเร็วถูกต้อง การรักษาที่รวดเร็ว พัฒนาระบบส่งต่อ ลดระยะเวลารอคอยการรักษา ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเครือข่าย
 2. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งต่อการรักษามะเร็งเต้านม
 4. เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ได้รับการวินิจฉัย การรักษาที่รวดเร็ว เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

วิธีดำเนินการ

 1. พัฒนาศักยภาพบุคลาการในเครือข่ายแบบเชิงรุก จัดทีมผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งเต้านม ทั้งแพทย์
 2. พยาบาล เพื่อกระตุ้นทีมและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาลพล โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ตั้งแต่การคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา และการส่งต่อสู่ชุมชน
 3. พัฒนาทักษะทีมพยาบาล ในการคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยวิธีการ Manual Examination โดยการคัดกรองผู้ป่วยในเขตบริการที่สงสัยว่ามีก้อน และตรวจประเมินซ้ำจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลขอนแก่น
 4. พัฒนาทักษะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดเต้านม การส่งต่อการรักษาในครือข่าย
 5. พัฒนาทักษะศัลยแพทย์และเสริมสร้างความมั่นใจการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมที่ถูกต้องรวดเร็วนำไปสู่การรักษาที่ทันเวลา
 6. พัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์เครือข่าย โดยการฝึกทักษะการผ่าตัดมะเร็งเต้านม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ
 7. การผ่าตัดเร็วขึ้น ลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัดในโรงพยาบาลแม่ข่าย
 8. การพัฒนาแผนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการให้ยาเคมีบำบัด ในโรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลชุมแพ

ผลการดำเนินการ

 1. ทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล พล มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพิ่มมากทั้งในด้านการคัดกรอง การวินิจฉัย การผ่าตัด การดูแลหลังผ่าตัดขึ้นร้อยละ 80
 2. ค้นพบผู้ป่วยมะเร็งระยะแรกร้อยละ 80
 3. แพทย์มีความมั่นใจในการผ่าตัดมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 80
 4. มีการเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณในการขยายบิการเคมีบำบัดในโรงพยาบาลระดับ M1 ทั้ง 2 โรงพยาบาล ซึ่งพร้อมเปิดบริการในธันวาคม 2559

อภิปรายผล

การเริ่มต้นครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ของการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน การที่ทีมสุขภาพมีความมั่นใจและมุ่งมั่นที่จะพิชิตมะเร็งเต้านม ถึงแม้ว่าจะมีความยุ่งยากในครั้งแรกๆ แต่หากทุกคนร่วมใจกัน โดยเริ่มต้นจากการที่มีนโยบายพัฒนาเครือข่าย การกระจายทรัพยากร การเปิดโอกาสของผู้บริหาร และความร่วมมือร่วมใจของทีม จะทำให้มะเร็งเต้านมอยู่ในการควบคุมของทีมสุขภาพได้อย่างแน่นอน

ความภาคภูมิใจ

1.พัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์เครือข่าย โดยการฝึกทักษะการผ่าตัดมะเร็งเต้านม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้น ลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัดในโรงพยาบาลแม่ข่าย

2.การพัฒนาแผนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการให้ยาเคมีบำบัด ในโรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลชุมแพ

ผลการดำเนินการ

1.ทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล พล มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพิ่มมากทั้งในด้านการคัดกรอง การวินิจฉัย การผ่าตัด การดูแลหลังผ่าตัดขึ้นร้อยละ 80

2.ค้นพบผู้ป่วยมะเร็งระยะแรกร้อยละ 80

3.แพทย์มีความมั่นใจในการผ่าตัดมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 80 มีการเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณในการขยายบิการเคมีบำบัดในโรงพยาบาลระดับ M1 ทั้ง 2 โรงพยาบาล ซึ่งพร้อมเปิดบริการในธันวาคม 2559

อภิปรายผล

การเริ่มต้นครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ของการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน การที่ทีมสุขภาพมีความมั่นใจและมุ่งมั่นที่จะพิชิตมะเร็งเต้านม ถึงแม้ว่าจะมีความยุ่งยากในครั้งแรกๆ แต่หากทุกคนร่วมใจกัน โดยเริ่มต้นจากการที่มีนโยบายพัฒนาเครือข่าย การกระจายทรัพยากร การเปิดโอกาสของผู้บริหาร และความร่วมมือร่วมใจของทีม จะทำให้มะเร็งเต้านมอยู่ในการควบคุมของทีมสุขภาพได้อย่างแน่นอน

ความภาคภูมิใจ


ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด รพ.ขอนแก่น

ที่อยู่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 0-4322-4623 (ในเวลา)

โทรศัพท์ 0-4333-6789 (นอกเวลา)

โทรสาร 0-4322-4623 ต่อ 5605

cancer.kkh@hotmail.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

Infographic MOVE