ประชาสัมพันธ์: ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อาคารศุนย์บริการหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น
โครงการรณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
Dec 5, 2016, 1:29:49 PM

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สตรีกลุ่มอายุ 30ปี ขึ้นไป มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเอง

- เพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก โดยมะเร็งเต้านมต้องได้รับการตรวจคัดกรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- เพื่อให้สตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่ม มีโอกาสรักษาหายขาด เป็นการลดการสูญเสีย งบประมาณค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการรอคอยการรักษา

กิจกรรม

- ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด ชั้น 2 ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์

- ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนอกสถานบริการ ร่วมกับทีมศูนย์ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลขอนแก่น

- ร่วมกับหน่วยงานองค์กรเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ จัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศล

ผลลัพธ์

- มีผู้รับการตรวจเต้านม ทั้งหมด 788 คน

- เป็นกลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ 30-70 ปี จำนวน 650 คน (ร้อยละ 82.4)

- ผิดปกติ 94 คน ส่งพบแพทย์ 36 คน (ร้อยละ 38.2)


ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด รพ.ขอนแก่น

ที่อยู่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 0-4322-4623 (ในเวลา)

โทรศัพท์ 0-4333-6789 (นอกเวลา)

โทรสาร 0-4322-4623 ต่อ 5605

cancer.kkh@hotmail.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

Infographic MOVE