ประชาสัมพันธ์: ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อาคารศุนย์บริการหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น
โครงการสร้างแผนความรู้ปลูกฝังจิตสำนึกการป้องกันมะเร็งในชุมชนและสถานศึกษา ปี 2558-2559
Dec 5, 2016, 3:02:26 PM

วัตถุประสงค์

-เพื่อสร้างความตระหนัก และปลูกฝังจิตสำนึกด้านพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ป้องกันมะเร็งแก่ประชาชน

กิจกรรม

-ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ด้วยทีม แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักโภชนาการ และสหาสาขาวิชาชีพ ในสถานศึกษาต่างๆทุกระดับ เขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผลลัพธ์

-นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ อนุบาล ประถม มัธยม อุดมศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนได้รับความรู้ มีความเข้าใจและความตระหนัก ในการป้องกันมะเร็ง 90


ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด รพ.ขอนแก่น

ที่อยู่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 0-4322-4623 (ในเวลา)

โทรศัพท์ 0-4333-6789 (นอกเวลา)

โทรสาร 0-4322-4623 ต่อ 5605

cancer.kkh@hotmail.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

Infographic MOVE